Tổng hợp 4 bên mời thầu là ai tốt nhất

Bên mời thầu được hiểu là gì?

Theo Điều 4 (3) của Luật Đấu thầu năm 2013, bên mời thầu là cơ quan, tổ chức có kiến ​​thức chuyên môn và năng lực tham gia hoạt động đấu thầu, bao gồm:

a) Nhà đầu tư hoặc tổ chức mà nhà đầu tư quyết định thành lập hoặc lựa chọn;

b) Thẩm định viên trực tiếp sử dụng kinh phí để mua sắm thường xuyên;

c) đơn vị mua hàng tập trung;

d) cơ quan quốc gia có thẩm quyền hoặc một tổ chức trực thuộc được cơ quan quốc gia có thẩm quyền lựa chọn.

Hiện nay một số cơ quan, tổ chức nhà nước chưa có kiến ​​thức chuyên môn về đấu thầu nên các đơn vị này đã lựa chọn một số đơn vị tư vấn làm đại lý đấu thầu là hoàn toàn hợp lý và hiệu quả. Vì vậy, một số nhà thầu khi tham gia đấu thầu cần lưu ý điểm này và cung cấp bảo đảm dự thầu đúng tên luật sư đấu thầu (sai tên bên mời thầu thì bảo đảm đó coi như không hợp lệ).

Bên mời thầu có những trách nhiệm gì?

Trách nhiệm của bên mời thầu quy định tại Điều 75 Luật đấu thầu 2013, cụ thể:

Điều 75. Trách nhiệm của bên mời thầu

1. Đối với lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu thuộc dự án:

a) Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu, đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất;

b) Quyết định thành lập tổ chuyên gia;

c) Yêu cầu nhà thầu làm rõ hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong quá trình đánh giá hồ sơ;

d) Trình duyệt kết quả lựa chọn danh sách ngắn, kết quả lựa chọn nhà thầu;

đ) Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng với nhà thầu;

e) Bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật cho các bên liên quan nếu thiệt hại đó do lỗi của mình gây ra;

g) Bảo mật các tài liệu trong quá trình lựa chọn nhà thầu;

h) Bảo đảm trung thực, khách quan, công bằng trong quá trình lựa chọn nhà thầu;

i) Cung cấp các thông tin cho Báo đấu thầu và hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và giải trình việc thực hiện các quy định tại khoản này theo yêu cầu của người có thẩm quyền, chủ đầu tư, cơ quan thanh tra, kiểm tra, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu;

k) Chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư về quá trình lựa chọn nhà thầu.

2. Đối với lựa chọn nhà thầu trong mua sắm thường xuyên, ngoài quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g, h và i khoản 1 Điều này, bên mời thầu còn phải thực hiện trách nhiệm sau đây:

a) Phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

b) Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;

c) Ký kết và quản lý việc thực hiện hợp đồng với nhà thầu;

d) Quyết định xử lý tình huống;

đ) Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu;

e) Hủy thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 17 của Luật này;

g) Chịu trách nhiệm trước pháp luật và người có thẩm quyền về quá trình lựa chọn nhà thầu;

h) Lưu trữ các thông tin liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về lưu trữ và quy định của Chính phủ;

i) Cung cấp các thông tin cho Báo đấu thầu và hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và giải trình việc thực hiện các quy định tại khoản này theo yêu cầu của người có thẩm quyền, cơ quan thanh tra, kiểm tra, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu;

k) Báo cáo công tác đấu thầu hàng năm.

3. Đối với lựa chọn nhà đầu tư:

a) Chuẩn bị lựa chọn nhà đầu tư; tổ chức lựa chọn nhà đầu tư; tổ chức đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất theo quy định của Luật này;

b) Quyết định thành lập tổ chuyên gia;

c) Yêu cầu nhà đầu tư làm rõ hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong quá trình đánh giá hồ sơ;

d) Trình duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, kết quả sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà đầu tư;

đ) Đàm phán hợp đồng với nhà đầu tư;

e) Bồi thường thiệt hại cho các bên liên quan nếu thiệt hại đó do lỗi của mình gây ra theo quy định của pháp luật;

g) Bảo mật các tài liệu trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư;

h) Lưu trữ các thông tin liên quan trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về lưu trữ và quy định của Chính phủ;

i) Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư;

k) Bảo đảm trung thực, khách quan, công bằng trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư;

l) Cung cấp các thông tin cho Báo đấu thầu và hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và giải trình việc thực hiện các quy định tại khoản này theo yêu cầu của người có thẩm quyền, cơ quan thanh tra, kiểm tra, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu.

Ngoài những trách nhiệm chính của bên mời thầu nêu trên, bên mời thầu khi tham gia Hệ thống đấu thầu quốc gia còn phải:

1. Trang bị cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu đấu thầu qua mạng;

2. Quản lý và không tiết lộ khóa bí mật của chứng thư số được cấp. Trường hợp bên mời thầu bị mất chứng thư số hoặc phát hiện chứng thư số bị sử dụng trái phép thì phải thông báo ngay cho tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số để hủy bỏ và cấp mới chứng thư số; gia hạn thời hạn hiệu lực của chứng thư số bảo đảm chứng thư số còn hiệu lực trong suốt quá trình tổ chức đấu thầu;

3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và trung thực của các thông tin đã đăng ký, đăng tải lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia khi đăng nhập bằng chứng thư số của mình;

4. Kiểm tra và xác nhận việc đăng tải các thông tin của mình đã nhập vào hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

5. Tuân thủ quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Chúng ta thấy về cơ bản, bên mời thầu có trách nhiệm thực hiện hầu hết các công việc thuộc gói thầu, trừ các giai đoạn giao thầu và thực hiện hợp đồng với nhà thầu trúng thầu (trừ mua sắm thông thường). Một trong những bước quan trọng nhất mà bên mời thầu phải thực hiện đó là xây dựng hồ sơ mời thầu, và đây cũng là việc DauThau.info hiện đang xây dựng cơ sở dữ liệu về các mẫu hồ sơ mời thầu và xuất bản trên Internet hàng tháng. Phần tin tức của DauThau. thông tin, hãy cùng theo dõi và theo dõi. Nếu cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các kênh sau:

 • Kênh chat: http://m.me/dauthau.info

 • Hotline: 0904.634.288

 • Email: contact@dauthau.info

Top 4 bên mời thầu là ai tổng hợp bởi Kpope News

Xác định bên mời thầu

 • Tác giả: baodauthau.vn
 • Ngày đăng: 08/07/2022
 • Đánh giá: 4.65 (451 vote)
 • Tóm tắt: Như vậy, ai sẽ là bên mời thầu (tức người ký trang bìa của HSMT) là tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể và do chủ đầu tư quyết định.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Theo Điều 9 Luật Đấu thầu trường hợp chủ Đầu tư có đủ nhân sự đáp ứng các điều kiện theo quy định thì tự mình làm bên mời thầu, còn trường hợp không đủ nhân sự theo quy định thì căn cứ theo Luật Đấu thầu (được hiểu là căn cứ theo các hình thức lựa …

Bên mời thầu gồm có những ai?

 • Tác giả: hoidap.thuvienphapluat.vn
 • Ngày đăng: 01/29/2022
 • Đánh giá: 4.44 (413 vote)
 • Tóm tắt: Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau: … Tại Khoản 3 Điều 4 Luật đấu thầu 2013 có quy định bên mời thầu là cơ quan, tổ chức có …

Quy định trách nhiệm của bên mời thầu theo Luật đấu thầu

Quy định trách nhiệm của bên mời thầu theo Luật đấu thầu
 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 03/30/2022
 • Đánh giá: 4.29 (398 vote)
 • Tóm tắt: 1. Bên mời thầu là ai? … Theo quy định tại điều 4 Luật đấu thầu 2013 quy định: ” Bên mời thầu là cơ quan, tổ chức có chuyên môn và năng lực để …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: l) Cung cấp các thông tin cho Báo đấu thầu và hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và giải trình việc thực hiện các quy định tại khoản này theo yêu cầu của người có thẩm quyền, cơ quan thanh tra, kiểm tra, cơ quan …

Chủ đầu tư có được ký tài liệu với tư cách bên mời thầu?

 • Tác giả: baochinhphu.vn
 • Ngày đăng: 12/31/2021
 • Đánh giá: 4.14 (497 vote)
 • Tóm tắt: Điểm a Khoản 3 Điều 4 Luật Đấu thầu quy định bên mời thầu là cơ quan, tổ chức có chuyên môn và năng lực để thực hiện các hoạt động đấu thầu, …

Related Posts